1. ກົດໝາຍວ່າດ້ອຍທະບຽນຄອບຄົວ

  click here to download all law

  click here to download all law

 2. 2009-11-26_ກົດໝາຍວ່າດ້ອຍການກໍ່ສ້າງ
 3. 2010-12-20_ກົດໝາຍວ່າດ້ອຍການວັດແທກ
 4. _ກົດໝາຍວ່າດ້ອຍການປະກັນໄພ
 5. 08_12_2008 ກົດໝາຍວ່າດ້ອຍຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ
 6. ກົດໝາຍວ່າດ້ອຍການໄຟຟ້າ 09
 7. ກົດໝາຍວ່າດ້ອຍການພີມຈຳໜ່າຍ
 8. 09ກົດໝາຍວ່າດ້ອຍແນວລາວສ້າງຊາດ2009
 9. ກົດໝາຍວ່າດ້ອຍແຮ່ທາດ ກົດໝາຍວ່າດ້ອຍການກໍ່ສ້າງ20_
 10. ກົດໝາຍວ່າດ້ອຍການລົງທຶນ 08_07_2009
 11. ກົດໝາຍວ່າດ້ອຍຄະນະຊາວໜຸ່ມປະຕິວັດລາວ
 12. ກົດໝາຍວ່າດ້ອຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ
 13. ກົດໝາຍວ່າດ້ອຍການປ້ອງກັນພືດ 09
 14. ກົດໝາຍວ່າດ້ອຍການປະມົງ 2009
 15. ກົດໝາຍວ່າດ້ອຍແຮ່ທາດ
 16. ກົດໝາຍວ່າດ້ອຍການລົງທຶນ
 17. ກົດໝາຍວ່າດ້ອຍການຄວບຄຸມຢາສູບ 26_07_2009
 18. ກົດໝາຍວ່າດ້ອຍການທະບຽນສານ 09
 19. ກົດໝາຍວ່າດ້ອຍໄອຍະການປະຊາຊົນ 10-12-2009_New
 20. ກົດໝາຍວ່າດ້ອຍສານປະຊາຊົນ
 21. ກົດໝາຍວ່າດ້ອຍການຕໍ່ຕ້ານເຊື້ອໄວລຣັດເອັສ ໄອ ວີ_8.2010_last
 22. ກົດໝາຍວ່າດ້ອຍການປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້
 23. ກົດໝາຍວ່າດ້ອຍສະຖິຕິ_09_8_2010
 24. ກົດໝາຍວ່າດ້ອຍການບັນຊີ (2007) Lao
 25. ກົດໝາຍວ່າດ້ອຍກະສິກຳ (1998) Lao
 26. ກົດໝາຍວ່າດ້ອຍການສໍ້ລາດບິງຫຼວງ (2005) Lao
 27. ກົດໝາຍວ່າດ້ອຍການທະນາຄານ (1995) Lao
 28. ກົດໝາຍວ່າດ້ອຍຄ່າທຳນຽມສານ (2006) Lao
 29. ກົດໝາຍວ່າດ້ອຍການບິນພົນລະເຮືອນ (2005) Lao
 30. ການລົ້ມລະລາຍຂອງວິສາຫະກິດ (1994) Lao
 31. ກົດໝາຍວ່າດ້ອຍການດຳເນີນຄະດີແພ່ງ (2004) Lao
 32. ກົດໝາຍວ່າດ້ອຍການກວດສອບ (2007) Lao
 33. ກົດໝາຍວ່າດ້ອຍການດຳເນີນຄະດີອາຍາ (2004) Lao
 34. ກົດໝາຍວ່າດ້ອຍພພາສີ (2005) Lao
 35. ກົດໝາຍວ່າດ້ອຍວິສາຫະກິດ
 36. ກົດໝາຍວ່າດ້ອຍການພັດທະນາ ແລະ ປ້ອງກັນແມ່ຍິງ (2004) Lao
 37. ກົດໝາຍວ່າດ້ອຍການຢາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການແພດ (2000) Lao
 38. ກົດໝາຍວ່າດ້ອຍການສຶກສາ (2007) Lao ກົດໝາຍວ່າດ້ອຍວິສາຫະກິດ (2005) Lao
 39. ກົດໝາຍວ່າດ້ອຍການປົກປປັັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ(1999) Lao

 

Advertisements