ກະຊວງການເງິນ ແຫ່ງ ສ.ປ.ປ.ລາວ

ທະນານແຫ່ງຄານແຫ່ງຊາດລາວ

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ທະນາຄານພັດທະນາລາວ

ທະນາຄານລາວ - ຫວຽດນາມ

ທະນາຄານເອັສທີ

ທະນາຄານເອຊີລີດາ ລາວ

ທະນາຄານANZ